top of page

УСЛУГИ

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Бързина, Достъпност, Персонално отношение 

Разводът по взаимно съгласие представлява най-бързата процедура за прекратяване на брака между съпрузите и уреждане на имуществените и лични отношения между тях.

Ние ще изготвим и оформим всички необходими документи съобразно вашите индивидуални предпочитания, като в срещите с Вас ще ви помогнем да разрешите спорните въпроси и да постигнете взаимно съгласие по основните моменти.

Практиката показва, че при развод по взаимно съгласие, възможно е процедурата да приключи в рамките на един месец.

Производството протича по съдебен ред, като за целта се образува дело за развод. За разлика от развода по исков ред, тук съпрузите са постигнали предварително съгласие по всички задължителни съгласно закона въпроси, касаещи отношенията, както между тях, така и между тях и техните деца, които се оформят в споразумение за развод по взаимно съгласие, а същото впоследствие се потвърждава от съда с решение.

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Професионализъм, Ефективност, Представителство

Разводът по исков ред е единствената възможна опция в случаите, когато липсва съгласие от единия от двамата съпрузи за прекратяване на брака.

При развода по исков ред, делото се образува по молба на единия от съпрузите, като е необходимо да е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, за да бъде прекратен, за разлика от развода по взаимно съгласие, при който единствено е необходимо съгласието и на двамата съпрузи за прекратяване на брака без да се изследват отношенията между съпрузите.

При развода по исков ред е възможно, по искане на една от страните, съдът да се произнесе и по въпроса за вината на единия от съпрузите за разстройството на брака, което от своя страна би имало важни последици по отношение на:

 • ползването на семейното жилище;

 • упражняването на родителските права

 • присъждане на издръжка на невиновния съпруг от този, за който е доказано по съдебен ред, че е виновен за разстройството на брака;

 • присъждане на разноските по делото;

МЕДИАЦИЯ

Бързина, Извънседебно решаване на семейни спорове, Икономия

Посредством медиацията Ваши семейни спорове, включително свързани с прекратяване на брак, могат да бъдат бързо, лесно и успешно решени по извънсъдебен път.

Медиацията може да бъде приложена и при вече образувано дело за развод между съпрузите преди да бъде постановено съдебното решение.

В процедурата по медиация задължително подлежат на разглеждане въпросите свързани с:

 • Упражняването на родителските права;

 • Издръжка на непълнолетни и малолетни деца;

 • Режим на лични отношения между родители и деца;

 • Местоживеенето на децата;

 • Фамилното име, което съпругата желае да носи след прекратяването на брака при развод;

 • Дължи ли се издръжка между съпрузи след прекратяване на брака при развод;

 • На кого от двамата съпрузи ще се предостави за ползване семейното жилище след прекратяването на брака при развод;

Предимства при медиацията е, че може да бъде приложена в кратки срокове, като самата процедурата е доброволна, поверителна и по-евтина от съдебната процедура.

КОНСУЛТАЦИИ

Поверителност, Лично отношение, Резултатност

Ако имате нужда от консултации в областта на семейното право, ще се радваме, ако можем да бъдем полезни при разрешаването на Вашия казус.

БРАЧЕН ДОГОВОР

Брачния договор представлява споразумение, което може да се сключи, както преди, така и по време на брака лично от съпрузите, в писмена форма, с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Сключения брачен договор следва да се впише в регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията.

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Нашия екип ще Ви окаже професионално правно съдействие, както в случаите, свързани с уреждане упражняването на родителски права, така и в производство по ограничаване или лишаване от такива.

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Процесуално представителство в производство за присъждане на издръжка на дете или изменение на вече присъдена такава, както и в случаите на неизпълнение на задължението за изплащане на вече присъдена издръжка.

ПРОМЯНА НА ИМЕ

Правно съдействие и процесуално представителство в производство за промяна на името.

ПРОИЗХОД НА ДЕТЕ

Процесуално представителство в производство по установяване или оспорване на бащинство, както и в случаите на оспорване на произход от майката.

Юридическо съдействие при припознаване или оспорване на припознаването на детето.

bottom of page